Cyclus 2

Ruhi Boek 8: Het Verbond van Baha’u’llah

Het Kleine Verbond is het hoofdthema van Ruhi boek 8.

Hoofdstuk 1: Het Middelpunt van het Verbond en zijn Testament: Hier bestuderen we het Verbond van Bahá’u’lláh ; de periode volgend op de hemelvaart van  Baha’u’llah en proberen inzicht te krijgen van de unieke rang van ‘Abdu’l-Bahá ,en zijn testament. Concepten zoals het principe van de eenheid van de mensheid en de uitdaging om als een kracht van eenheid op te treden in een wereld die  gewend is aan strijd worden onderzocht.

Hoofdstuk 2: De Behoeder van het Geloof: Hier leren deelnemers over de instelling van Behoederschap – de beleidsperiode van Shoghi Effendi.

Hoofdstuk 3: Het Universele Huis van Gerechtigheid: Concepten zoals het Universele Huis van Gerechtigheid en zijn onfeilbaarheid; de instelling van de Geestelijke Raad; Bahá’í-consultatie en besluitvorming; de relatie tussen het individu en de instellingen; Bahá’í-verkiezingen; de instelling van de Mashriqu’l-Adhkár; de instelling van Huqúqu’lláh;  het goddelijk plan; crisis en overwinning; de instelling van de Handen van de Zaak; de instelling van de Raadgevers en universele deelname vrijheid worden onderzocht.

Ruhi Boek 9: Het Verwerven van een Historisch Perspectief

Het verwerven van een historisch perspectief staat centraal in Boek 9.

Hoofdstuk 1: Het eeuwige verbond: Deelnemers onderzoeken concepten zoals  onkenbaarheid van de essentie van God; het ontwikkelen van geestelijke eigenschappen en vermogens; de liefde van God als de bron voor schepping; de oneindigheid van Gods genade;  de machteloosheid van mensen ten opzichte van God; de grootste naam van God; en progressieve openbaringen zoals uitgelegd in de Kitáb-i-Iqán.

Hoofdstuk 2: Overgang naar Volwassenheid: Hoofdthema is de impact van Bahá’u’lláh’s Openbaring op het collectieve leven van de mensheid. Bij het verkennen van dit thema reflecteren de deelnemers op de rol die onze gemeenschap moet spelen bij het bevorderen van de  beschaving die Hij voor ogen had.

Unit 3: Een Geestelijke Onderneming: De sleutelconcepten die de benadering van maatschappelijke transformatie ondersteunen worden onderzocht; er wordt gekeken naar hoe een gemeenschap zich inzet voor sociale verandering, maar weigert deel te nemen aan geweld en politieke revolutie, burgerlijke ongehoorzaamheid en opruiing. Onderwerpen zoals een Bahá’í visie op de geschiedenis; de betrokkenheid van de Baha’i-gemeenschap bij de samenleving als geheel; denken in termen van proces; capaciteitsopbouw bij de drie hoofdrolspelers van de samenleving worden besproken.

Ruhi Boek 10: Bruisende Gemeenschappen opbouwen

De belangrijkste thema’s in Ruhi boek 10 zijn: Elkaar begeleiden op een pad van dienstbaarheid en consultatie.

Hoofdstuk 1: Elkaar vergezellen op het pad van dienstbaarheid: De deelnemers verkennen samen het concept en de praktijk van vergezelling.

Hoofdstuk 2: Consultatie: Deelnemers leren over het belang en de kenmerken van Bahá’í-consultatie en het belang van eenheid van visie en actie.

Hoofdstuk 3: Dynamiek  en Dienstbaarheid in een Onderrichtscomité: Deelnemers onderzoeken de toepassing van vergezelling en consultatie in de context van dienstbaarheid in Bahá’í instellingen, met een specifieke focus op het dienen in een Onderrichtscomité.

Ruhi boek 11: Materiele Middelen

De relatie tussen materiële middelen en spirituele principes die een werkelijk welvarende samenleving beheersen, is het hoofdthema van boek 11.

Hoofdstuk 1: Geven: de Geestelijke basis van voorspoed: Dit deel  concentreert zich op de eigenschappen van een vrijgevig hart. Deelnemers beginnen met het verkennen van rijkdom als een concept. Vervolgens onderzoeken ze kwaliteiten die verband houden met vrijgevigheid, zoals zuiverheid, liefde, onthechting, vrijheid van hebzucht en afgunst, vergeving en verdraagzaamheid, gerechtigheid en opoffering.

Hoofdstuk 2: Instelling van het Fonds: De tweede hoofdstuk  richt zich op de materiële middelen die nodig zijn om de huidige onderneming voor het opbouwen van beschavingen mogelijk te maken. Het onderzoekt concepten zoals de diverse bronnen die in dit proces worden aangesproken, het belang van vertrouwen in God, het feit dat middelen per definitie een doel moeten dienen, het gevaar om geld als een doel op zich te beschouwen, de rol van het Baha’i-fonds, de geest van opoffering, universele deelname, de rol van de instellingen met betrekking tot het fonds en de verschillende soorten fondsen.

Hoofdstuk 3: is nog niet uitgegeven.

Ruhi boek 12: Gezin en Gemeenschap

Het twaalfde boek in de hoofdreeks van cursussen die door het Ruhi Institute worden aangeboden, richt zich op het gezin als een fundamentele en onmisbare eenheid van de samenleving en de steunpilaar van het gemeenschapsleven.

De eerste hoofdstuk behandelt de basisconcepten die betrekking hebben op het bahá’í-huwelijk, waaronder Bahá’u’lláhs aansporing om te trouwen en kinderen te baren, de seksuele impuls, ware liefde, jaloezie, de manifestatie van liefde in de instelling van het huwelijk, het onderzoek naar karakter voorafgaand aan het huwelijk, de factoren die bijdragen vriendschap tussen echtgenoten, communicatiepatronen, waarden en samenhang, toestemming van ouders, verloving, bruidsschat, geloften en de implicaties van het naleven van de wil van God.

De andere hoofdstukken zijn nog niet uitgegeven.