Algemene gegevens

Klik op onderstaande link om ingevulde formulier Publicatieverplichting van 2023 in te zien:

Trainingsinstituut Nederland

Bestuurders

  • Anne van Bruggen:             Voorzitter en Penningmeester
  • Jonathan Broekhuizen:     Vice Voorzitter
  • Wendy Nammensma:        Secretaris

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, dan alleen de vergoedingen voor gemaakte kosten ten behoeve van de stichting.

RISN Nummer: 858827591

KVK Nummer: 71732489

 Beloningsbeleid, Uittreksel van de statuten.

 Artikel 7. Bestuursbevoegdheid en vergoedingen. 

  1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting.
  2. Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
  3. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie.
  4. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder wordt de Stichting tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door het Bestuur steeds moet zijn aangewezen. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat de bestuurder gedurende een periode van meer dan dertig dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken.
  5. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

De stichting heeft een beheerder voor de Rozengaard en twee coördinatoren in parttime loondienst. Alle andere werkzaamheden worden door vrijwilliggers uitgevoerd.

Financiele verantwoording.

Elk jaar (uiterlijk 1 augustus) wordt op deze site een financiele verantwoording over het voorgaande jaar gepubliceerd.